Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Vols canviar la mida? A A ASISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:
Et trobes a:  Portada > Sessions plenàries

Index per dates:


SESSIÓ ORDINÀRIA.-


12.06.19

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinàries anteriors.


Acta 5/2019 del 12.06.19
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


16.05.19

Ordre del dia:

1.- Aprovació del conveni a signar amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la prestació del servei integral de la recollida, transport i tractament dels residus municipals.


Acta 4/2019 del 16.05.19
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


29.04.19

Ordre del dia:

1.- Aprovació del Compte General de la Corporació de l’exercici 2018.
2.- Aprovació de l’aplicació del règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local, amb efectes d’1 de juliol de 2018.
3.- Aprovació d’inclusió en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de la millora d’eficiència energètica de la climatització del Local Social.
4.- Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions Municipals del dia 26 de maig de 2019.


Acta 3/2019 del 29.04.19
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


30.03.19

Ordre del dia:

1.-  Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les Eleccions Generals del dia 28 d’abril de 2019.


Acta 2/2019 del 30.03.19
SESSIÓ ORDINÀRIA.-


19.03.19

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Coneixement de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018.
4.- Dació de compte del període mig de pagament a proveïdors del 4t trimestre de 2018.
5.- Dació de compte del seguiment del pla econòmic financer 2018.
6.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini per al període 2020-2022.
7.- Aprovació de la pròrroga per a l’any 2020 del Conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament per a la prestació del servei de Centre de dia.
8.- Aprovació del conveni de cessió de l’espai del Centre de dia a la Fundació Serveis de Suport per a la prestació del servei d’atenció a domicili.
9.- Aprovació de la sol•licitud d’alta del servei de menjador social del Centre de dia de Blancafort en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials.
10.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs electes locals de l’exercici 2019.
11.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2020.
12.- Aprovació de la revisió del Padró d’habitants a 1 de gener de 2019.
13.- Aprovació de l’adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya.
14.- Moció en relació a la millora de la carretera comarcal C-241d.
15.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
16.- Precs i preguntes.


Acta 1/2019 del 19.03.19SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


05.12.18

Ordre del dia:

1.-  Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2019.


Acta 8/2018 del 05.12.18
SESSIÓ ORDINÀRIA.-


15.11.18

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Dació de compte del període mig de pagament a proveïdors del 3r. trimestre de 2018.
4.- Aprovació inicial de l’expedient número 2/2018 de modificació de crèdit del pressupost.
5.- Aprovació del model de control intern per a la fiscalització i intervenció de la gestió econòmico financera.
6.- Aprovació definitiva del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals.
7.- Aprovació de la sol•licitud de subvenció del Pla d’Actuació Municipal dels anys 2018 i 2019 per a l’adquisició de l’immoble de la plaça dels Arbres, número 13 A.
8.- Aprovació de l’adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere de la Conca de Barberà.
9.- Aprovació del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la revisió i/o actualització del Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua.
10.- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics.
11.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
12.- Precs i preguntes.


Acta 7/2018 del 15.11.18
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


10.10.18

Ordre del dia:

1.-  Aprovació de la sol·licitud de conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació del servei de centre de dia.

2.-  Aprovació, si s’escau, de la modificació d’ordenances fiscals per al proper exercici.

 


Acta 6/2018 del 10.10.18SESSIÓ ORDINÀRIA.-


12.07.18

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.

3.- Dació de compte del període mig de pagament a proveïdors del 1r. i 2n. trimestres  de 2018.

4.- Aprovació del pla econòmic financer per al període 2018-2019.

5.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2017.

6.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2018.

7.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà pel Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2018.

8.- Aprovació de la certificació de les obres d’Arranjament del camí del Cementiri.

9.- Aprovació de la revisió del Padró d’habitants a 1 de gener de 2018.

10.- Aprovació definitiva de l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Blancafort, Rocafort de Queralt i Senan per al sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció i dels estatuts que l’han de regir.

11.- Nomenament de la persona idònia per fer-se càrrec de la secretaria del Registre Civil del Jutjat de Pau de Blancafort.

12.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.

13.- Precs i preguntes.

 

Acta 5/2018 del 12.07.18
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


12..06.18

Ordre del dia:

1.-  Aprovació de l’adquisició directa de l’immoble de la plaça dels Arbres, número 13 A, de Blancafort.

2.- Aprovació del procediment de gestió delegada per a la prestació dels serveis socials municipals, d’encàrrec de gestió a la Fundació Serveis de Suport i del seu conveni regulador.


Acta 4/2018 del 12.06.18
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


26.04.18

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’assignació d’atribucions al lloc de treball de secretaria intervenció de l’agrupació de de municipis formada pels ajuntaments de Blancafort, Rocafort de Queralt i Senan per al sosteniment en comú d’aquest lloc.


Acta 3/2018 del 26.04.18
SESSIÓ ORDINÀRIA.-


12.04.18

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinàries anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Coneixement de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
4.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 4t trimestre de 2017.
5.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini per al període 2019-2021.
6.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs electes locals de l’exercici 2018.
7.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2019.
8.- Aprovació inicial de l’expedient de constitució de l’Agrupació dels ajuntaments de Blancafort, Rocafort de Queralt i Senan per al sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció i dels estatuts que l’han de regir.
9.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir l’adquisició directa de l’immoble situat a la plaça dels Arbres, número 13 A, de Blancafort.
10.- Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.
11.- Moció per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol.
12.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
13.- Precs i preguntes.


Acta 2/2018 del 12.04.18
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


15.03.18

Ordre del dia:

1.-  Proposta de concessió del títol de Fill Adoptiu de Blancafort al mestre Josep Civit i Mateu.


Acta 1/2018 del 15.03.18
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


18.12.17

Ordre del dia:

1.-  Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2018.
2.- Aprovació de la delegació de competència en favor del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la redacció i actualització del Pla director del servei municipal d’abastament d’aigua de Blancafort i de petició de les despeses derivades.
3.- Aprovació de la cinquena i última certificació de les obres de “Rehabilitació del cementiri municipal”.


Acta 10/2017 del 18.12.17
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


13.11.17

Ordre del dia:

1.-  Aprovació de la quarta certificació de les obres de “Rehabilitació del cementiri municipal”.


Acta 9/2017 del 13.11.17
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


25.10.17

Ordre del dia:

1.-  Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.


Acta 8/2017 del 25.10.17
SESSIÓ ORDINÀRIA.-


19.10.17

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 2n i 3r trimestre de 2017.
4.- Donar compte del cost efectiu dels serveis de l’exercici 2016.
5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació d’ordenances fiscals per al proper exercici.
6.- Aprovació de la tercera certificació de les obres de Rehabilitació del cementiri municipal.
7.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
8.- Precs i preguntes.


Acta 7/2017 del 19.10.17
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


14.09.17

Ordre del dia:

1.-  Aprovació de la primera i segona certificacions de les obres de “Rehabilitació del cementiri municipal”.


Acta 6/2017 del 14.09.17
SESSIÓ ORDINÀRIA.-


27.06.17

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinàries anteriors.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.

3.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 1r. trimestre de 2017.

4.- Aprovació del Pla de seguretat i salut per l’execució de les obres de Rehabilitació del cementiri municipal.

5.- Aprovació inicial del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Blancafort.

6.- Aprovació de la revisió del Padró d’habitants a 1 de gener de 2017.

7.- Aprovació del conveni de col·laboració en matèria de promoció econòmica amb l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà.

8.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l’any 2018.

9.- Aprovació de la presentació de la sol·licitud a la convocatòria de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.

10.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà pel Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2017.

11.- Adhesió a la Declaració Universal sobre els Arxius.

12.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.

13.- Precs i preguntes.


Acta 5/2017 del 27.06.17


 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

 

25.05.17

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres incloses en el projecte de “Rehabilitació del cementiri municipal”.


Acta 4/2017 del 25.05.17
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


12.05.17

Ordre del dia:

1.- Aprovació de la relació classificada d’empreses presentades en el procediment de contractació de les obres de “Rehabilitació del cementiri municipal”.
2.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2016.


Acta 3/2017 del 12.05.17
SESSIÓ ORDINÀRIA.-


23.03.17

Ordre del dia:
1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinàries anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Coneixement de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2016.
4.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini pel període 2018-2020.
5.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 4t trimestre de 2016.
6.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2017.
7.- Aprovació de l’expedient de contractació de les obres incloses en el projecte de “Rehabilitació del cementiri municipal.”
8.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs electes locals de l’exercici 2017.
9.- Aprovació del compromís de l’Ajuntament de Blancafort amb la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. 
10.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
11.- Precs i preguntes.


Acta 2/2017 del 23.03.17
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


01.03.17

Ordre del dia:

1.- Aprovació inicial del projecte tècnic de l’obra “Rehabilitació del cementiri municipal”.


Acta 01/2017 del 01.03.17
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-


21.12.16

Ordre del dia:

1.- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2017.

2.- Aprovació inicial de l’expedient de constitució de l’agrupació dels ajuntaments de Blancafort i Senan pel sosteniment en comú del lloc de secretaria intervenció i dels estatuts que l’han de regir.

3.- Proposta de moció de suport a les Oficines Liquidadores.

4.- Proposta de moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia.


Acta 4/2016 del 21.12.16

 SESSIÓ ORDINÀRIA.-


03.11.16

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, número 2/2016.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Donar compte del període mig de pagament a proveïdors del 3r trimestre de 2016.
4.- Donar compte del cost efectiu dels serveis de l’exercici 2015.
5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació d’ordenances fiscals per al proper exercici.
6.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
7.- Precs i preguntes.


Acta 3/2016 del 03.11.16
SESSIÓ ORDINÀRIA.-


05.07.16

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, número 1/2016.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Aprovació del compte general del pressupost de l’exercici 2015.
4.- Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2016.
5.- Aprovació de la revisió de l’ inventari de béns a 1 de gener de 2016.
6.- Aprovació del model de declaració de béns patrimonials i d’activitats dels càrrecs electes, per a la seva publicació en el portal de la transparència.
7.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà pel Pla Comarcal d’Inversions en millora de camins de l’any 2016.
8.- Proposta d’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES).
9.- Proposta d’aprovació de les festes locals per a l’any 2017.
10.- Proposta de revocació de l’acord municipal en que es declarava a Francisco Franco “alcalde honorari i perpetu del poble de Blancafort”.
11.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
12.- Precs i preguntes.


Acta 2/2016 del 05.07.16

 SESSIÓ ORDINÀRIA.-


29.03.16

Ordre del dia:

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinària i extraordinària anteriors.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Coneixement de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2015.
4.- Coneixement del pla pressupostari a mig termini pel període 2017-2019.
5.- Aprovació de l’encàrrec de gestió a la Diputació de Tarragona per a la implantació del programa del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum – SINAC.
6.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs electes locals de l’exercici 2016.
7.- Moció de suport a l’execució del projecte d’abastament d’aigua a les comarques de la Segarra, l’Urgell, la Conca de Barberà i l’Anoia.
8.-  Moció a favor de les normatives municipals com a principal eina de protecció paisatgística
9.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
10.- Precs i preguntes.


Acta 1/2016 del 29.03.16

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

 

11.12.15

Ordre del dia:

1.- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2016.

2.- Aprovació de la certificació de l’obra d’Anul·lació i enderroc del dipòsit d’aigua de la plaça Nova.


Acta 8/2015 del 11.12.15

 
SESSIÓ ORDINÀRIA.-

27.10.15

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de les actes de les sessions anteriors, números 5 i 6/2015.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.

3.- Proposta de moció de suport al president Mas, l’ exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.

4.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.

5.- Precs i preguntes.

Acta 7/2015 del 27.10.15

 

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

12.08.15

Ordre del dia:
1.-Aprovació de la liquidació definitiva de les contribucions especials per les obres d'Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny.
2.- Aprovació de la certificació de les obres d'Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny.

Acta 6/2015 del 12.08.15
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

13.07.15

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió constitutiva de la corporació.
2.- Proposta d'aprovació del régim de sessions del ple de la corporació.
3.- Proposta de distribució de les regidories i de creació i composició de les comissions de treball.
4.- Proposta de composició de la Comissió Especial de Comptes.
5.- Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d'estar representat l'Ajuntament.
6.- Resolució de nomenament dels tinents d'alcalde de l'Ajuntament.
7.- Proposta de nomenament de tresorer
8.- Proposta de nomenament de la comissió municipal de delimitació.
9.- Proposta sobre el régim de dedicació dels cárrecs electes.


Acta 5/2015 del 13.07.15
CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT.-

13.06.15

Ordre del dia:

1.- Constitució de la mesa d’edat.
2.- Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
3.- Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.
4.- Elecció de l’alcalde.
5.- Jurament o promesa de l’alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec.
6.- Donar compte de les existències de valors dipositats i de l’ inventari de béns.
7.- Acte de cloenda de la sessió.


Acta 4/2015 del 13.06.15

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

10.06.15

Ordre del dia:

1. - Aprovació de l'acta de la sessió anterior, número 2/2015

 

Acta 3/2015 del 10.06.15
SESSIÓ ORDINÀRIA.-

19.05.15

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta 1/2015 de la sessió anterior.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Aprovació del Compte general del pressupost de l’exercici 2014.
4.- Aprovació del Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del Carrer Major, número 8.
5.- Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015.
6.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica per a la retribució de càrrecs electes locals de l’exercici 2015.
7.- Aprovació de la proposta de nomenament dels càrrecs de jutge de pau titular i suplent.
8.- Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2016.
9.- Aprovació dels models de declaració del registre d’interessos dels regidors.
10.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
11.- Precs i preguntes.

 


 

SESSIÓ ORDINÀRIA.-

17.02.15

Ordre del dia:

1.-Aprovació de l'acta 7/2014  de la sessió anterior.

2.- Coneixement i ratifcació dels decrets de l'alcaldia.

3.- Coneixement del resultat de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014.

4.- Aprovació inicial de la memòria valorada de l'obra d'Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny.

5.- Aprovació provisional de la imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució de l'obra d'Asfaltat dels carrers Xipella, Sort i Fortuny.

6.- Aprovació del 2n Text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic dels Magatzems de la plaça dels Arbres.

7.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic al Carrer Major, número 8.

8.- Aprovació de l'adhesió al territori Leader gestionat pel Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

9.- Aprovació del Reglament municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos.

10.- Informes de l'alcaldia i de les regidories.

11.- Precs i preguntes.


 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-
11.12.14
Ordre del dia:

1.- Aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2015.
2.- Aprovació de la moció sobre la TDT Extesa.

Acta sessió 9/2014

 SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

17.11.14

Ordre del dia:

1.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de 2014, de suplement de crèdit mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals.

Acta sessió 8/2014
SESSIÓ ORDINÀRIA.-

28.10.14

Ordre del dia:

1.-Aprovació de l'acta de les sessió anterior.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l 'alcaldia.
3.- Sol.licitud al Departament de Govemació i Relacions Insitucionals de la Generalitat de Catalunya en relació al canvi de classificació de la secretaria-intervenció de l 'Ajuntament.
4.- Modificació d'ordenances fiscals per al proper exercici.
5.- Adhesió al "Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses" per I'energia sostenible.
6.- Informes de l'alcaldia i de les regidories.
7.- Plecs i preguntes.
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

24.09.14

Ordre del dia:

1.- Proposta d'aprovació d'una moció de suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014 sobre el futur polític de Catalunya.

Acta sessió 6/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

15.07.14

Ordre del dia:

1.- Aprovació del conveni per a la gestió del menjador escolar.
2.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica que determina el Decret 69/2008, d’1 d’abril, per a la retribució de càrrecs electes locals per a l’exercici 2014.

Acta sessió 5/2014

 SESSIÓ ORDINÀRIA.-

11.06.14

Ordre del dia:

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l’alcaldia.
3.- Aprovació del Compte general del Pressupost de l’exercici 2013.
4.- Aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2014.
5.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2015.
6.- Informes de l’alcaldia i de les regidories.
7.- Precs i preguntes.SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

.

25.03.14

Ordre del dia:

.

1.- Adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica, adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energía SAU.

Acta sessió 3/2014

.


 

.

SESSIÓ ORDINÀRIA.-

.

04.03.14

Ordre del dia:

.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l'alcaldia.

3.- Coneixement del resultat de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013.

4.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la gestió del documents ofimàtics i la seva transferència a un servei d'arxiu electrònic.

5.- Proposta d'aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

6.- Informes de l'alcaldia i de les regidories.

7.- Precs i preguntes.

.

 


 

.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

.

24.01.14

Ordre del dia:

.

1.- Aprovació de la tercera certificació de les obres del “Dipòsit d’aigua potable”, incloses en el PUOSC 2012.
2.- Aprovació de l’al·legació a la planificació inicial del PUOSC 2013-2017, per demanar el canvi d’anualitat de l’obra de “Pavimentació i serveis del carrer del Parlament de Catalunya”

Acta sessió 1/2014

.

 


 

.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

.

18.12.13

Ordre del dia:

.

1.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici 2014.

2.- Aprovació de la segona certificació de les obres del "Dipòsit d'aigua potable", incloses en el PUOSC 2012.

3.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta l'edificació del carrer Major, número 8.

4.- Proposta de declaració institucional de suport a la consulta pel dret a decidir.

Acta sessió 5/2013

.


.

SESSIÓ ORDINÀRIA.-

.

16.10.13

Ordre del dia:

.

1.- Aprovació de l'acta de las sessió anterior.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l'alcaldia.

3.- Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2014.

4.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la gestió dels documents ofimàtics i la seva transferència a un servei d'arxiu electrònic.

5.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la prestació de serveis d'assistència tècnica informàtica.

6.- Informes de l'alcaldia i de les regidories.

7.- Precs i preguntes.

.


.

SESSIÓ ORDINÀRIA.-

.

19.06.13

Ordre del dia:

.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l'alcaldia.

3.- Aprovació del compte general del pressupost de l'exercici 2012.

4.- Aprovació del text refós de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta els "Magatzems de la plaça dels Arbres".

5.- Aprovació de la primera certificació de les obres del "Dipòsit d'aigua potable", incloses en el PUOSC 2012.

6.- Aprovació inicial de l'Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic.

7.- Aprovació de la revisió del Padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2013.

8.- Aprovació de la proposta de les festes locals  per a l'any 2014.

9.- Informes de l'alcaldia i de les regidories.

10.- Precs i preguntes.

.

 


 

.

SESSIÓ ORDINÀRIA.-

.

14.03.13

Ordre del dia:

.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l'alcaldia.

3.- Donar compta del resultat la liquidació del pressupost de l'exercici 2012.

4.- Adjudicació del contracte de l'obra del "Nou dipòsit d'aigua potable", inclosa en el PUOSC 2012.

5.- Informes de l'alcaldia i de les regidories.

6.- Precs i preguntes.

.


 

 


.

SESSIÓ ORDINÀRIA.-

.

15.11.12

Ordre del dia:

.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l'alcaldia.

3.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici 2013.

4.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que afecta el redactat de l"Article 100.3. Condicions d'ús del sòl rural".

5.- Acceptació dels ajuts i normativa, adopció de la modalitat de contractació i aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació de l'obra del "Nou dipòsit d'aigua potable", inclosa en el PUOSC 2012.

6.- Aprovació de la certificació núm. 14 i última de les obres del Centre de dia i casal de la gent gran.

7.- Aprovació de la certificació única de l'obra Arranjament de carrers.

8.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica que determina el Decretr 69/2008, d'1 d'abril, per a la retribució de càrrecs electes locals per a l'exercici 2013.

9.- Aprovació de la sol-licitud a BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona de realització dels treballs d'actualització de la base de dades cadastrals.

10.- Aprovació de la derogació de delegació de gestió de cobrament del servei de subministrament d'aigua a BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona.

11.- Aprovació del conveni de col-laboració amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a l'assistència tècnica en matèria de turisme.

12.- Informes de l'alcaldia i de les regidories.

13.- Precs i preguntes.

.

 


 

.

 

SESSIÓ ORDINÀRIA.-

.

31.05.12

Ordre del dia:

.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l'alcaldia.

3.- Aprovació del compte general del pressupost de l'exercici 2011.

4.- Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament que que afecta el redactat de l"Article 100.3, condicions d'ús del sòl rural".

5.- Acceptació dels ajuts i normativa de l'obra "Arranjament de carrers", inclosa en el PUOSC 2012.

6.- Aprovació de l'adquisició de l'immoble situat a la plaça dels Arbres, núm 11, 1ª planta, de Blancafort.

7.- Aprovació de la revisió del Padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2012.

8.- Aprovació del mapa de capacitat acústica del municipi.

9.- Aprovació de l'adhesió al Pla Comarcal d'Igualtat.

10.- Aprovació de la proposta de les festes locals per a l'any 2013.

11.- Informes de l'alcaldia i de les regidories.

12.- Precs i preguntes.

.

 


 

.

SESSIÓ ORDINÀRIA.-

.

28.02.12

Ordre del dia:

.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l'alcaldia.

3.- Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2012.

4.- Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes subsidiàries que afecta els magatzems de la plaça dels Arbres.

5.- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la prestació dels serveis socials per a l'any 2012.

6.- Aprovació definitiva de l'ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció.

7.- Aprovació del reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l'Ajuntament.

8.- Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l'adquisició directa de l'immoble situat a la plaça dels Arbres, núm. 11, 1er. de Blancafort.

9.- Aprovació de la distribució de la compensació econòmica que determina el Decret 69/2008, d'1 d'abril, per a la retribució de càrrecs electes locals de l'exercici 2012.

10.- Moció d'adhesió a l'Associació de Municipis per la Independència i d'aprovació dels estatuts que la regulen.

11.- Moció per instar a Renfe l'adequació dels combois al número d'usuaris els caps de setmana.

12.- Informes de l'alcaldia y de les regidories.

13.- Precs i preguntes.

.

Veure detall complet de l'acta prement aquí

 


 

SESSIÓ ORDINÀRIA.-

 

11.10.11

Ordre del dia:

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2.- Coneixement i ratificació dels decrets de l'alcaldia.

3.- Aprovació inicial de la modificació de les Ordenances fiscals pel proper exercici.

4.- Aprovació del contracte menor de l'obra "Arranjament de carrers", inclosa en el PUOSC 2012.

5.- Aprovació de les certificacions de l'obra del "Centre de dia i casal de la gent gran".

6.- Aprovació d'una moció en suport de l'Escola Catalana.

7.- Informes de l'alcaldia i de les regidories.

8.- Precs i preguntes.

 

Veure detall complet de l'acta prement aquí

 


 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA.-

 

06.07.11

Ordre del dia:

 

1.- Aprovació de l'acta de la sessió de constitució de l'Ajuntament i d'elecció d'alcalde.

2.- Proposta d'aprovació de la periodicitat de les sessions del ple de la corporació.

3.- Proposta de distribució de les regidories i de creació i composició de les comissions de treball.

4.- Proposta de creació de la comissió especial de comptes.

5.- Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals hagi d'estar representat l'Ajuntament.

6.- Resolució de l'alcaldia de nomenament de tinents d'alcalde de l'Ajuntament.

7.- Proposta de nomenament de tresorer.

8.- Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.

 

Veure detall complet de l'acta prement aquí

 


 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT.-

 

 

11.06.11

Ordre del dia:

 

1.- Constitució de la mesa d'edat.

2.- Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.

3.- Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la corporació.

4.- Elecció de l'alcalde.

5.- Jurament o promesa de l'alcalde electe i presa de possessió del seu càrrec.

6.- Donar compte de les existències de valors dipositats i de l'inventari de béns.

7.- Acte de cloenda de la sessió.