Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Vols canviar la mida? A A A











SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL:

AMB EL SUPORT DE:




Et trobes a:  Portada > Notícies ASSEMBLEA GENERAL DE...
 

22.01.18

[Tornar]

ASSEMBLEA GENERAL DE LA ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE BLANCAFORT

Divendres dia 19 va tenir lloc l'assemblea general de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Blancafort.
La sessió va tenir caràcter ordinari i es va iniciar a les 19h, amb l'assistència d'una vintena de socis reunits a la sala del Casal de la Gent Gran. Constatada l’existència de quòrum per a la seva constitució, es va obrir la sessió presentant-se la memòria en detall de l'any 2017, segons els punts de l'ordre del dia,

1.- Activitats realitzades
2.- Socis
3.- Comptes anuals
4.- Renovació parcial Junta

Referent a les activitats realitzades en quantifiquem un total de dinou (19), diversificades en conferències, tallers, sortides culturals, banc del temps de labors, celebracions, i col•laboracions, amb una afluència total de 757 persones, que representen una mitjana de 39,8 persones per activitat.
Pel que fa a les activitats recurrents i diàries al local s'han realitzat amb tota normalitat, facilitant l'entrada als socis amb l'obertura automàtica de portes mitjançant dispositiu instal•lat pel nostre l'Ajuntament.
Pel que fa al registre de socis, i tenint en compte els moviments d'altes i baixes, a 31 de desembre del 2017 queden fixats en 105 membres, mostrant una tendència a la baixa en relació als existents a finals de l'any 2016. Es va informar de les noves altes produïdes al llarg de l'any, en un total de quatre (4) persones, a les quals se'ls dóna la benvinguda.
Es van presentar els comptes anuals amb el seu compte de resultats detallat per grups genèrics d'ingressos i despeses, reflectint en aquest exercici un superàvit de 626,84 €. Cal destacar que aquest resultat no seria possible sense la col•laboració del nostre Ajuntament, el qual assumeix el cost de les despeses directes i associades a conferències, tallers de cuina i pastisseria, sortides, espectacle en dinars commemoratius.
La renovació parcial de la Junta Directiva ve donada per la renúncia al càrrec i sortida voluntària de la Junta de tres dels sis membres que la integren. Per aquest motiu i per completar la Junta es presenten de forma voluntària tres candidats presents a la reunió.
En no haver-hi altres assumptes per tractar, i expressant conformitat a l'ordre del dia, la sessió es va aixecar a les 19: 35h.
rc